LEGENDA O VZNIKU MLYNÁŘSKÉHO ERBU - z knihy Jaroslava Karase Historický vývoj mlynářství (Praha 1919)

V Kronice české, v kapitole 34 na straně 289, vypravuje známy Beckevský o vzniku znaku, jakož též i o zvláštní události českého mlynáře Jiřího z Doupova následující pověst:

"Léta 1116 požádán byl Vladislav I., kníže český, od krále uherského Štěpána, aby spolu mezi sebou věčný pokoj uzavřeli. Za tou příčinou sjeli se oba vládcové se vším svým lidem na uherské pomezí.

V ten čas byl vyhnán z Uher právě jeden bohaprázdný chlap, jménem Sok.

Týž chtěje se vymstiti za to své vyhoštění ze zemí uherských, ze msty se vynasnažil falešného posla sám učiniti a obě strany na se popudil tak, že místo věčného míru povstal mezi Uhry a Čechy velký boj, při kterém bylo bojováno se střídavým štěstím.

Najednou počali čeští zástupové utíkati a útěku tomu nemohl ani Vladislav sám, který osobně dorazil k vojsku, zabrániti.

Když již nebezpečí prohry bylo největší a zdála se býti věc česká ztracena, skočil mezi Uhry muž v bílé suknici a ve veliké množství jich v půli přetínal tak, že až do článků (ozdoba na nohách) se v krvi brodil. To když viděli Uhři, na útěk se obrátili, a až k Budínu pospíchali.

Po tak slavném vítězství tázal se kníže Vladislav svých rytířů, kdo to byl ten hrdina, jenž tak udatně si počínal?

Odpověděli rytíři, že mlynář Jiří z Doupova, načež týž je přiveden a když se představil, povstal kníže s pařezu, na kterém po bitvě odpočíval, a podával mu ruku.

Mlynář, chtěje mu rovněž pravici podati, spatřil, že v bitvě o tři prsty přišel a proto rychle ruku svou bílou suknicí otřel, při čemž tři krvavé pruhy si udělal, a teprve potom knížeti s hlubokou poklonou ruku podával.

Kníže na to oslovil mlynáře následovně: "Díky ti, ctný hrdino, žes nás dnes od hanby vysvobodil, za odměnu budeš ty a všichni potomci tvého stavu tři červené pruhy v bílém poli v erbu, jaké jsi učinil, užívati!"

Zároveň jmenoval Jiřího z Doupova správcem města Žatce, a celého tenkráte ovšem ještě zcela českého kraje. Soka pak, který svým hanebným vystoupením onu strašnou zlovůli způsobil, kázal u přítomnosti mlynáře a celého svého vojska čtyřmi koni roztrhati."

 

STRÁNKA SE I NADÁLE PŘIPRAVUJE
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


   František Křepela, Mlýn Střížov č.p. 82 58822 p. Luka nad Jihlavou, +420 567 219 523, e-mail: mlynstrizov@mlynstrizov.cz

© ZdeS 2010